Dialogmøde med fokus på faglighed, kommunikation og arbejdet i de faglige selskaber

D. 8. marts blev forårets dialogmøde med de faglige selskaber afholdt som et virtuelt møde. Første del af mødetiden fokuserede på projektet omkring det fagliges værdi og organisering ind i Danske Fysioterapeuter, som blev vedtaget af Repræsentantskabet, og det betød at dialogmødet var delt i to dele. Første del blev derfor afholdt med projektleder Lars Tomlinson som mødeleder, og med deltagelse af projektets styre- og referencegruppe som deltagere, mens anden del blev afholdt som et vanligt dialogmøde, med drøftelser af emner med direkte betydning for arbejdet i de faglige selskaber.

af Formand, Dansk Selskab for Fysioterapi Gitte Arnbjerg - 16.03.2023
Næsten alle faglige selskaber var med på skærmen til dialogmøde d. 8. marts

DEL 1: Projekt ”Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter”

Projektleder Lars Tomlinson indledte dialogmødet med en kort opsamling fra fællesmødet 19. januar, hvor de faglige selskaber mødtes med HB i Middelfart. Lars nævnte, bl.a. at der på fællesmødet var en god og konstruktiv stemning blandt deltagerne og der var spændende inspiration ude fra med to forskellige vinkler på organisering af faglige selskaber fra hhv. Lægevidenskabelige Selskaber og Ergoterapeutforeningen.

Fra fællesmødet blev der desuden fremhævet, disse eksempler på at faglighed er central komponent for Danske Fysioterapeuter, som professionsforening:

 • Faglige selskaber er vigtige som brobyggere. Bl.a. forskning og evidensbaseret viden til medlemmerne
 • Det blev tydeliggjort, at der er behov for at arbejde på mere faglighed med henblik på også sikre en højere indplacering
 • Positionering skal være mere tydeligt: Ikke-medicinske søjler fordi specialerne ikke passer ind i vores fag men opgave-orienteret i stedet
 • Synliggørelse og bedre kommunikation fra selskaber til medlemmerne
 • Netværkskonsulenter og samspillet mellem regioner og selskaber

 

Lars præsenterede desuden et foreløbigt fakta-grundlag for projektet, hvor der inddrages tidligere analyser der bla. viser at mange medlemmer ønsker at Danske Fysioterapeuter også skal være et fagligt fællesskab, som understøtter fagets udvikling.
Se præsentation med resultater fra de tidligere undersøgelser.

I en opsummering viser de hidtidige undersøgelser, at de hidtidige undersøgelser viser at:

 • Medlemmerne mener at fagforeningen også skal levere services og tilbud, som omhandler faget og faglig udvikling
 • Faglige selskaber og fraktioner har en betydning mhp. at fastholde medlemmer af foreningen
 • Mange medlemmer mener ikke der er tilstrækkelig værdi i deres kontingent
 • Specialiseringsordningen er formentlig en af hjørnestenene for at understøtte fagets udvikling og anerkendelse
 • Men der mangler en bredere (national) anerkendelse af de specialiserede fysioterapeuter

Deltagerne blev efterfølgende inddelt i grupper, hvor man diskuterede spørgsmål om selskabernes fremtidige arbejde og organisering.

 

Mere fokus på kommunikation og synliggørelse af de faglige selskabers arbejde

Fra flere grupper blev der efterlyst generelt mere synlighed af det arbejde der foregår i selskaberne. Det blev også fremhævet, at arbejdet med hjemmesider og brug af sociale medier kan forbedres, men at det også kræver både flere ressourcer og bør ske ved en organisering af synliggørelse på tværs af selskaber. Bl.a. nævnte Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, at de har haft succes med både brug af sociale medier og podcast med fokuseret indhold til deres medlemmer.

Derudover var der flere af grupperne, som nævnte brugen af fysio.dk og fagbladet, som vigtige kanaler, hvor de faglige selskaber også kan være mere synlige, bl.a. ift. kurser og andre former for arrangementer.

 

Udvikling af de faglige kurser og fælles læringsmål

De faglige selskaber er også optaget af at styrke kvaliteten i den efteruddannelse de understøtter. Der var flere af deltagerne, som pegede på at bruge curriculum mere systematisk i tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske kompetenceudvikling, hvor de faglige selskaber udbyder kurser.

Der var ligeledes bred enig om, at mange kurser i højere grad bør koordineres og udvikles på tværs af flere selskaber. Der blev peget på, at DSF og Danske Fysioterapeuter gerne må være aktive i et arbejde for, at sikrer større samarbejde ved udvikling kurser og at der også her er behov for at understøtte med ressourcer.

 

Ønske om samarbejde og fortsat autonomi

Flere deltagere pegede på, at selskabernes autonomi i form af en selvstændig selskabsstruktur har stor betydning for motivation og drivkraften i bestyrelsesarbejdet.

Der var også et udbredt ønske om at kunne prioritere mere tid til det som mange ser som kerneopgaver i selskaberne, som omfatter udvikling af ny faglig viden, herunder nye kurser. Og der blev peget på, at man måske med fordel kan samle nogle af de mere administrative funktioner, som fx håndtering af økonomi, kursusannoncering og webadministration.

Præsentation projekt faglighed

DSF bestyrelse var samlet til det virtuelle dialogmøde
DSF bestyrelse sad samlet til det virtuelle dialogmøde

DEL 2: Dialogmøde med fokus på Danske Fysioterapeuters nye kommunikationsstrategi og aktuelle tiltag i arbejdet med at understøtte de faglige selskaber

Danske Fysioterapeuters nye kommunikationsstrategi.

Henriette Søe, Danske Fysioterapeuters presse- og kommunikationschef, fortalte om baggrunden for den nye strategi og gennemgik indholdet. Undervejs var der mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Den nye kommunikationsstrategi retter sig mod omverdenen snarere end indadtil mod egne medlemmer. Det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med kommunikationen med vores medlemmer, men at vi, i en ekstra og påkrævet indsats, skal have fokus på at skabe synlighed for Danske Fysioterapeuter og vores profession.

En del af rationalet for en udadvendt strategi er timingen i at omverdenen efterspørger viden og holdninger til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, at sundhedsvæsenet er under pres og der efterlyses at alle aktører går med i ”redningen” samt at samfundet på tværs af medier og målgrupper som aldrig før er optaget af sygdom og sundhed.

Strategien kobler sig til Danske Fysioterapeuters og der er beskrevet tre mål:

 • Omverdenen skal anerkende fysioterapi som en samfundsvigtig profession.
 • Medlemmernes anseelse skal højnes gennem øget viden om professionen i samfundet
 • Borgerne skal kende og forstå værdien af fysioterapi

 

Henriettes præsentation får positive tilbagemeldinger fra selskaberne, der hilser det velkomment at der er fokus på omverdenen og professionen. Flere selskaber byder ind med konkrete ønsker og idéer og der gives generelt udtryk for meget positive forventninger til et tættere samarbejde fremover.

Strategien skal nu konkretiseres, hvilket sker i kommunikationsafdelingen.

Henriette takker afslutningsvist for input og for at de faglige selskaber også ser positiv på samarbejdet fremover.

DSFys kommunikationsstrategi

Kompetenceudviklingsprojekt, faglige standarder og Curriculum.

På Repræsentantskabet i 2021 blev der vedtaget to forslag med stærkt fagligt fokus, som igangsættes efter forsinkelser. Projekt ’Faglige Standarder’ afventer stadig afklaring og koordinering omkring tidsforløb og ressourceallokering, mens projektet om kompetenceudviklingskonsulent og kompetenceudviklingsfond nu er igangsat med Bibi Dige Heiberg som projektleder.

Bibi orienterede kort om projektet, som man kan læse mere om her: Kompetenceprojekt 

I forlængelse af den ønskede indsats omkring kvalitetsudvikling af kompetenceudvikling i de faglige selskaber, er DSF ved at afslutte et udviklingsarbejde med fokus på kompetencer og uddannelse. . Lars Henrik Larsen informerede om arbejdet med at udvikle værktøjer der understøtter de faglige selskaber. Materialet launches løbende i de kommende uger på DSFs hjemmeside hvor det snart vil være muligt at hente bl.a. modeller og værktøjer til beskrivelse af selskabet, udvikling af kompetencebeskrivelser og udvikling af kursusbeskrivelser og curriculum.

Standarder og Curriculum
Standarder og Curriculum

Promovering af Faglige Selskaber i Corpus.

I et samarbejde med kommunikationsafdelingen er der opstået en ny mulighed for at promovere de faglige selskaber blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer. Bibi præsenterer forslaget, som omhandler at der i nyhedsbrevet Corpus, hver måned annonceres for Månedens faglige selskab. Corpus bliver sendt ud til ca. 14.000 medlemmer og tiltaget vil derfor betyde en væsentlig eksponering af de faglige selskaber.

Der er generel opbakning til denne eksponering og DSF vil varetage den videre koordinering.

Promovering i Corpus