Årsmøde 2021 - Fokus på fælles fagligt fodslag

Et velbesøgt årsmøde bød på engagerede deltagere, som bl.a. drøftede brobygning mellem selskaber og muligheder for at trække på hinandens erfaringer.

af Lars Tomlinson - 16.06.2021

Udenfor skinnede sommersolen, og med udsigt til både ny og gammel Lillebæltsbro” var der også inden for fokus på faglig brobygning.

Workshop og faglige snakke om fælles hjælpeværktøjer

Gitte Arnbjerg og Maja Helbo Jensen introducerede til hjælpeværktøjer (se pp. i linket), som de faglige selskaber kan bruge i opgaven med at udfolde de to formål:

  • Bidrage til specialiseret og evidensbaseret praksis og professionsudvikling
  • Sikre faglig legitimitet, og anerkendelse af fysioterapi som sundhedsfaglig profession

De to formål er formuleret i den oprindelige formålsbeskrivelse for de faglige selskaber, fra 2012. Denne hviler på beslutning truffet af Repræsentantskabet

Gruppearbejde om hjælpeværktøjer

Der var livlig dialog og deltagerne satte stor pris på, at de igen kunne mødes fysisk.

De fem grupper delte deres idéer og perspektiver i plenum. Her følger et kort udpluk af de idéer som blev præsenteret:

  • Ønske om, at udvikle et fælles etisk kodeks og værdigrundlag for kompetenceudvikling
  • Få beskrevet hvilke forpligtigelser man som selskab og DSF har ved høringer og udpegninger?
  • Kan de faglige selskaber på nogle områder med fordel puljes i større eller mindre klynger?
  • Fokus på fælles kommunikation og branding, bl.a. ved brug af sociale medier og mulighed for sparring til kommunikationsopgaver.
  • Skal fysioterapien også have et videnscenter for fysioterapi?
  • Trække på samme hammel, når det gælder administrative opgaver og forståelse af love og regler

Der blev lagt op til, at der nu etableres en arbejdsgruppe på tværs af de faglige selskaber. Arbejdsgruppen skal gå videre med at formulere de forskellige hjælpeværktøjer. På årsmødet meldte de første deltagere sig under fanerne, og alle selskaber opfordres til at være repræsenteret i det fremtidige arbejde. Første møder planlægges efter sommerferien og det er så planen, at hjælpeværktøjet skal ligge færdigt i starten af 2022.

Plenum

Opsamling på gruppearbejdet i plenum

Måleredskaber

Inden frokost fortalte Bibi Heiberg og Lars Henrik om DSF’s arbejde for, at udvikle måleredskaberne (se pp. i linket). De fortalte bl.a. om resultater fra en analyse, hvor mere end 300 medlemmer har svaret på spørgsmål om, hvordan de bruger måleredskaberne og hvad de synes fremover bør prioriteres.

Undersøgelsen peger bl.a. på, at måleredskaber skal støtte fysioterapeuters adgang til relevante værktøjer og styrke den evidensbaserede praksis, men kan sekundært også medvirke til branding af fysioterapi. Desuden er der enighed om at medlemmer (Danske Fysioterapeuter) skal have fri adgang til Måleredskaber og ca. en tredjedel mener samtidigt at alle skal have fri adgang mens andre mener, at alle skal have adgang mod betaling. 

Faglige kurser

Efter frokost blev der talt om fremtidig udvikling af de faglige kurser. Gitte præsenterede bestyrelsens overvejelser på området og de faglige selskaber gav mange gode input til det videre arbejde. Der var enighed blandt selskaberne om, både at kurser fortsat bør prioriteres højt men også at man ønsker at have udvikling og administration tættere på selskaberne. Bestyrelsen vil senere give en orientering til de faglige selskaber om, hvordan de forventer mulighederne konkret bliver for fremtidig kursus- og kompetenceudvikling.

Årsberetning af DSF's forkvinde

Som afrunding af årsmødet præsenterede Gitte Arnbjerg forskellige nedslag i opgaver og resultater for DSF det seneste år. På vej ud af coronaens skygge, kunne Gitte bl.a. fortælle, at der er arbejdets på højtryk i forberedelsen til repræsentantskabsmødet i august. DSF har sammen med en række repræsentanter i Team Rep. sikret, at der er stillet 4 forslag til repræsentantskabet. Der planlægges i øvrigt nye møder hen over sommeren, for at sikre fælles fagligt fodslag til repræsentantskabsmødet.

Gitte Arnbjerg reflekterede over det sidste års arbejde i DSF

Desuden kvitterede Gitte for det gode samarbejde med de faglige selskaber og nævnte at hun sammen med Lars Henrik har været på besøg hos flere selskaber i år, enten til fysiske møder eller virtuelt. Hun håbede desuden at flere selskaber er interesseret i, at få en snak med DSF’s formand og næstformand.

Du kan her se hele præsentationen med Gittes årsberetning fra årsmødet.

Næste dialogmøde d. 9. november

Mødet blev rundet af med en stor tak fra Gitte og DSF’s bestyrelse til de faglige selskaber for det gode samarbejde. Bestyrelsen glæder sig til næste dialogmøde til efteråret (d. 9. november). Her vil Hovedbestyrelsen fra Danske Fysioterapeuter også deltage, som led i en ny samarbejdsmodel mellem Hovedbestyrelse og DSF/Faglige Selskaber. Mere info herom følger.