Repræsentantskabet har sendt et klart signal – foreningen har 2 ben!

Det var med både stor glæde og stolthed, at DSF-formand og næstformand stemplede ud fra repræsentantskabsmødet lørdag aften (d. 28. august).

31.08.2021

To lange og intensive dage i Nyborg resulterede i, at flere faglige forslag blev godkendt og ikke mindst, at både Gitte Arnbjerg og Lars Henrik Larsen blev valgt ind i den nye Hovedbestyrelse i Danske Fysioterapeuter.

Samstemmigt lød det efterfølgende fra DSF's formand og næstformand:

”Vi er stolte og glade for teamindsatsen på repræsentantskabsmødet, der nu har resulteret i et stærkt afsæt for at arbejde i og for foreningens faglige ben. Repræsentanterne fra de faglige selskaber har tydeliggjort, at

 • vi er baseret på og orienteret mod et stærkt sammenhold internt
 • har store ambitioner for både fagligheden og for vores ønske om et tæt samarbejde med det politiske ben i et gensidigt afhængighedsforhold
 • vi arbejder for fagligheden, men også for at skabe synergi – men samtidig med hensyntagen til armslængdeprincippet der sikrer, at der ikke kan opstå mistanke om politisk indblanding i faglighed og videnskabelighed”

Kort om de konkrete temaer, og forslag, samt vores egne forslag:

Nedenfor følger en opsummering på de forskellige forslag og indsatser, som DSF sammen med de faglige selskaber havde taget med til repræsentantskabsmødet.

 1. Struktur i foreningen
 • Dobbelt valg til HB men ’nej’ til fast DSF post: Der var ikke opbakning til forslaget om en strukturel indplacering af DSF i HB. Til gengæld var den gode drøftelse formentlig med til at bane vejen for to pladser i HB. I diskussionen var der mange positive tilkendegivelser over DSF og de faglige selskabers arbejde og resultater.
 • Nødvendigt med principper for ny struktur: Ingen af de foreslåede strukturændringer fra HB blev vedtaget. DSF vurderer behovet for et mere grundlæggende arbejde med netop principper før der kan skabes stærke strategier. Dette var også fremsat som drøftelse på mødet.
 • Mere involvering af faglige selskaber: Sammenholdt med et kommende formandsskifte i HB, og at det faglige ben er styrket, så mener DSF at der fremover kommer mere plads til de faglige selskaber i samarbejdet. Med valget til HB vil Gitte og Lars Henrik desuden arbejde målrettet mod, at involvering og transparens bliver nøglebrikker for samarbejdet – og arbejdet i øvrigt.
 • Netværkskonsulenter skal bringe fag og forening tættere på medlemmerne: Et forslag om 3 netværkskonsulenter til en årlig udgift på 1,9 mi kr. medførte megen debat og blev godkendt med snævert flertal. De opstillede mål for forslaget er, at 1) flere medlemmer skal være aktive, at 2) øge kendskabet samt fremme samarbejdet med Dansk Selskab For Fysioterapi og de faglige selskaber, 3) højne organisationsprocenten og 4) øge foreningens kendskab til fysioterapeuters arbejdsliv.

Med de rette profiler i stillingerne og et tæt samarbejde mellem politisk og fagligt ben, vurderer DSF at der kan være positiv effekt på både det regionale politiske og faglige engagement og arbejde.

 1. Specialisering for alle

DSF havde sammen med de faglige selskaber fremsat forslag om, at det skal være muligt for alle fysioterapeuter, at søge om godkendelse under specialiseringsordningen. Med dette mener DSF, at foreningen vil være bedre rustet til, at arbejde med specialisering og kompetenceudvikling. Specialiseringsordningen kan desuden bruges til at profilere foreningen og skabe kontakt til dem som ikke er medlem. DSF mener samtidig, at det er et stærkt signal til omverdenen at specialisering er sikret integritet.

Specialiseringsordningen forventer at kunne behandle ansøgninger fra alle fysioterapeuter ved kommende ansøgningsrunde, frist d. 1. februar 2022. Ikke-medlemmer skal betale driftsomkostningerne i forbindelse med ansøgning og godkendelse.

 1. Faglige standarder

En række faglige selskaber havde stillet forslag om faste faglige standarder ved efteruddannelse. Forslaget indebar desuden et fokus på, en struktur som sikrer livslang læring. Fra mange sider var der opbakning til elementerne i begge dele, men der var ikke et flertal til at vedtage forslaget. DSF har allerede begge dele i fokus i forhold til kvalitetsudvikling og vil bære udviklingen videre til drøftelser fælles mellem alle selskaber.

Forslaget var stillet af Morten Høgh og Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi med opbakning fra Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed samt Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi.

 1. Samlet løsning til kompetenceudvikling og sikring af adgang til forskningsbaseret viden

Der var stillet et fagligt forslag om: a) en e-læringsplatform og b) afdækning af mulighederne for bedre adgang til forskningslitteratur. Del b) kan opnås gennem bl.a. det Kgl. Bibliotek og denne del af forslaget blev trukket på mødet, mens a) fik god tilslutning fra flere sider i drøftelserne. I afstemningen blev der dog samme antal stemmer for og imod, så forslaget blev ikke vedtaget. DSF vil drøfte behovet på et senere bestyrelsesmøde.

Forslaget var stillet af, Heidi Brogner og Lars Henrik (begge DSF), sammen med professorerne Michael Skovdal Rathleff, Mette Aadahl, Søren T. Skou og Thomas Bandholm.

 1. Kompetencekonsulent

Forslaget lød på: a) ansættelse af kompetencekonsulent og b) afdækning af mulighederne for etablering af en kompetencefond i foreningen. Begge de to del-forslag blev vedtaget. DSF forventer at det er med til at styrke både DSF’s arbejde og foreningen samlet. Det lægger desuden op til en forankring i DSFs sekretariat.

Forslaget var stillet af Behnam Liaghat (bl.a. medlem af specialiseringsrådet) og Lars Henrik Larsen

 Mange nye perspektiver for større fagligt fokus i foreningen

DSF oplevede et generelt meget udbytterigt repræsentantskabsmøde, som har øget mulighederne for, at navigere i foreningen og for at sikre mere faglig kvalitet. Der tegner sig et billede af, at faglige kompetencer nu ville danne soklen under mange af de samlede politiske strategier og indsatser.

Gitte Arnbjerg, ser også mange perspektiver i det fortsatte arbejde for fagligheden i foreningen:
”Sammenholder vi det med vedtagelsen af en række forslag til gavn for fagligheden, samt at både formand og næstformand er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, kan vi vist godt tillade os at betragte det som en milepæl, at vi nu – mere end nogensinde før - står centralt i foreningen”.

Første møde i den nye Hovedbestyrelse bliver d. 29. september og så er der igen Repræsentantskab, november 2022.