DSF er klar til Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters øverste myndighed. Derfor er DSF og de faglige selskaber stærkt repræsenteret ved repræsentantskabsmødet d. 27.-28. august.

af Lars Tomlinson - 06.07.2021
Repræsentatnskabet

DSFs bestyrelse arbejder målrettet på

  • at sikre de faglige selskaber størst mulig styrke
  • uomgængelig inddragelse i alle relevante faglige spørgsmål
  • integritet til at træffe faglige beslutninger uanset foreningens politiske holdninger
  • at understøtte at alle store beslutninger i foreningen baseres på inddragelse af relevante faglige kompetencer  i både foreningens strategiske arbejde og i relevante driftsopgaver
  • at bestyrelser og andre kompetente medlemmer sikres rimelige vilkår til at løfte faglige indsatser med størst mulige kvalitet

Siden etableringen af DSF og faglige selskaber i 2012 har skiftende bestyrelser kæmpet for at sikre ovenstående. Det er og har været et langt og sejt træk, der bla. har betydet at flere formænd og bestyrelsesmedlemmer har måtte kaste håndklædet i ringen.

DSFs bestyrelse tror dog fortsat på at ovenstående mål bedst kan sikre gennem at etablere en forening med et stærkt fagpolitisk og et stærkt fagligt ben der systematisk, strategisk og i tæt samarbejde kan løfte egne og fælles interesser til gavn for foreningens medlemmer, samt med størst mulig effektivitet i anvendelsen af foreningens mere 90 millioner kroner årlige budget.

Fire forslag til Repræsentantskabet

Forud for Repræsentantskabet har DSF derfor sammen med repræsentanter fra de faglige selskaber haft en lang møderække, der har ført til indsendelse af fire forslag, som skal behandles til august:

  • Forslag 1: Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter

I forlængelse af drøftelsen på repræsentantskabet i 2018, skal vi beslutte om specialisering fortsat kun skal være for medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Vi mener, at specialiseringsordningen svækkes ved at være koblet op på medlemskab af en fagforening. Godkendelse af ikke-medlemmer vil kræve en betaling, der modsvarer ressourceforbruget til godkendelsesprocessen.

  • Forslag 2: DSF formand i HB – observatørpost

I forlængelse af  strukturarbejdet, som blev igangsat på Repræsentantskabet i 2018, og de efterfølgende drøftelser, hvor der efterspørges bedre integration af fagligheden og fagpolitikken, er tiden inde til at spørge om vi mener det når vi siger at foreningen har 2 ben?

Vi foreslår vi en fast plads til DSF i Hovedbestyrelsen. Forslaget omhandler en observatørplads frem for en ordinær plads, for at tilgodese DSF og de faglige selskaber legitimitet overfor eksempelvis Sundhedsstyrelsen.

  • Forslag 3: Principper for en fremtidig strukturændring i Danske Fysioterapeuter

Strukturarbejdet resulterede i et debatoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2020. Mod forventning medførte høringssvarene ikke en efterfølgende tværgående åben dialog, der kunne facilitere et overordnet og sammenhængende nyt forslag. Det betyder en risiko for, at  strukturarbejdet ender i en række enkeltstående forslag, der ikke nødvendigvis  skaber en helstøbt og gennemtænkt forening. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at drøfte hvilke principper, der skal gælde for en fremtidig struktur inden vi tager beslutning om de konkrete forslag til ændringer.

  • Forslag 4: Få en organisationskonsulent tilknyttet

Strukturen af en organisation er afgørende for dynamikken, samarbejdet og resultaterne, og da Danske Fysioterapeuter er en kompleks forening, hvor mange interesser skal varetages, er udformningen af den rette struktur en svær opgave. Vi mener derfor at der skal professionelle kompetencer med i arbejdet med foreningens fremtidige struktur

Du kan her læse de fire forslag samt øvrige forslag, som er fremsendt til behandling på det kommende repræsentantskabsmøde.

KOM TIL STORMØDE

Forud for repræsentantskabsmødet, afholder DSF d. 17. august kl. 16.30 et stormøde.

Mødet finder sted virtuelt og er for alle faglig interesserede. På mødet vil DSF's bestyrelse invitere til dialog om det faglige fokus og de indsendte forslag forud for repræsentantskabsmødet. For deltagelse skriv til: kontakt@dsfys.dk